Skip to content
scroll down

POLITYKA COOKIES

SKLEPU INTERNETOWEGO

„BIKESBAZAAR”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego „RomDesign” dostępnego w domenie www.bikesbazaar.pl (dalej „Sklep Internetowy”) jest PPUH Bikes Bazar Bartosz Jasyk z siedzibą w Baranowice 22, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP: 8942990403, REGON:021497197, tel. 504425967, adres email: sklep@bikesbazaar.pl (dalej „Sprzedający”).
  2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z regulaminem tego sklepu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie (dalej „Regulamin”).
  3. Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać podmioty posiadające w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych (dalej „Klienci”).
  4. Jakiekolwiek terminy pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery a odrębnie niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 1. Proces zbierania informacji
  1. Automatyczne zbieranie informacji w ramach Sklepu Internetowego odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym należącym do Klienta (m.in. komputer, tablet, smartfon) w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (dalej „Pliki Cookies”).
  2. Pliki Cookies zawierają w szczególności:
   1. nazwę strony internetowej Sklepu Internetowego,
   2. czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Klienta,
   3. unikalny numer.
  3. Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących Klienta i nie pozwalają na ustalenie jego tożsamości. Nie są one również w jakikolwiek sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego Klienta i nie modyfikują ustawień tego urządzenia ani zainstalowanego na nim oprogramowania.
  4. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. dostosowanie Sklepu Internetowego do preferencji Klientów i optymalizacja jego funkcjonowania, w tym poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Klienta i odpowiednie wyświetlanie na nim strony internetowej Sklepu Internetowego,
   2. ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym poprzez zapamiętywanie informacji podanych przez Klienta, w szczególności danych o zawartości koszyka w Sklepie Internetowym,
   3. tworzenie statystyk i prowadzenie analiz, które umożliwiają Sprzedającemu zrozumienie preferencji Klientów oraz usprawnienie funkcjonowania Sklepu Internetowego,
   4. dostarczanie Klientom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań,
   5. popularyzacja Sklepu Internetowego, w tym za pomocą portali społecznościowych (np. Facebook).
  5. W ramach Sklepu Internetowego mogą być stosowane następujące rodzaje Plików Cookies:
   1. pliki sesyjne o charakterze tymczasowym, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do momentu opuszczenia Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
   2. pliki stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach danego pliku albo do czasu ich usunięcia przez Klienta.
  6. Podmiotem zamieszczającym Pliki Cookies na urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedający. Pliki Cookies mogą być jednak wykorzystywane również przez podmioty współpracuje ze Sprzedającym (np. Google, Facebook).
  7. Przeglądarki internetowe zawierają zazwyczaj domyślne ustawienia pozwalające na zamieszczanie i przechowywanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym Klienta oraz na uzyskiwanie do nich dostępu. Ustawienia te Klient może jednak zmienić w każdym czasie, w szczególności w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies albo zapewnić przekazywanie mu przez przeglądarkę informacji o każdorazowym ich zamieszczeniu na urządzeniu końcowym. Szczegółowe instrukcje w przedmiocie obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej lub przy wykorzystaniu funkcji pomocy dostępnej w ramach przeglądarki. Jeżeli ustawienia przeglądarki pozwalają na zamieszczanie i przechowywanie Plików Cookies, uważa się, iż Klient wyraził zgodę na wykorzystywanie takich plików.
  8. Sprzedający informuje, iż wprowadzenie przez Klienta ograniczeń w zakresie korzystania z Plików Cookies może utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO „BIKESBAZAAR”

 1. Cel dokumentu
  1. Polityka Prywatności zawiera informacje odnośnie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego „BikesBazar” prowadzonego w domenie www.bikesbazar.pl (dalej „Sklep Internetowy”).
  2. Polityka Prywatności dotyczy jedynie Sklepu Internetowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za standardy ochrony danych osobowych i prywatności obowiązujące na stronach internetowych, do których mogą odsyłać linki zamieszczone w Sklepie Internetowym lub na stronach internetowych, które mogą zawierać linki odsyłające do Sklepu Internetowego. Wchodząc na takie strony, Klient powinien zawsze w pierwszej kolejności zapoznać się z politykami prywatności, które mają do nich zastosowanie.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego jest Bikes Bazaar Bartosz Jasyk z siedzibą w Baranowice 22, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP: 8942990403, REGON:021497197, tel. 882461050, adres email: sklep@bikesbazaar.pl (dalej „Sprzedający”).
  2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z regulaminem tego sklepu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie (dalej „Regulamin”).
  3. Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać podmioty posiadające w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych (dalej „Klienci”).
  4. Jakiekolwiek terminy pisane w niniejszej Polityce Prywatności z wielkiej litery a odrębnie w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 1. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Klientów pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedający.
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Sprzedający traktuje priorytetowo ochronę danych osobowych Klientów oraz dokłada wszelkich starań, by chronić ich prywatność.
  2. Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe Klientów, którzy dokonują zakupu Towarów:
   1. imię i nazwisko,
   2. numer telefonu kontaktowego,
   3. adres email,
   4. adres kontaktowy oraz adres do wysyłki (jeżeli jest inny niż adres kontaktowy),
   5. firma oraz numer NIP (wyłącznie w przypadku Przedsiębiorców).

W przypadku Klientów niedokonujących zakupu Towarów Sprzedający nie przetwarza ich danych osobowych z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli Klient kontaktuje się ze Sprzedającym, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, Sprzedający przetwarza jego dane, o których mowa w punktach 4.2.1 – 4.2.3 powyżej.  

 1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie Umów dotyczących Towarów, w tym rozpatrywanie reklamacji,
  2. świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zawieranie i rozwiązywanie umów z tym związanych,
  3. marketing własnych produktów i usług Sprzedającego.
 2. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Jednakże odmowa podania tych danych może uniemożliwić zawarcie i wykonanie Umowy jak również świadczenie niektórych Usług.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Sprzedający może przekazywać dane osobowe Klientów:
  1. firmom kurierskim, z którymi współpracuje, w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy w formie przesyłki kurierskiej – w celu realizacji dostaw Towarów i w niezbędnym do tego zakresie,
  2. operatorowi systemu płatności elektronicznych PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182 jako administratorowi – w celu realizacji płatności on-line i w niezbędnym do tego zakresie oraz w celu wypełnienia przez ww. operatora obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa w związku z realizacją tych płatności.
  3. Santander Consumer Bank S.A.
   NIP 527-20-46-102, Regon 012736938 jako administratorowi –  w celu ralizacji płatności w systemie ratalnym i w niezbędnym do tego zakresie oraz w celu wypełnienia przez ww. operatora obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa w związku z realizacją tych płatności.
 5. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 6. Sprzedający stosuje zabezpieczenia i środki niezbędne, by chronić dane osobowe Klientów przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.

RODO 

1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru czy operatorom systemów płatności.

3. O ile Klient wyrazi na to zgodę, adres email podany przy subskrypcji newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów BikesBazaar.pl  Zgoda na subskrypcję może być cofnięta w każdym czasie, zgodnie z ust. 8. 

4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Administratorem danych osobowych jest firma Bikes Bazaar Anna Wilczopolska  Operator Sklepu Internetowego BikesBazaar.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6. Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Sprzedawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

7. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres sklep@bikesbazaar.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

Pytania lub zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: sklep@bikesbazaar.pl

 1. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

FUCTIONAL DESIGN

FUCTIONAL DESIGN